1. O. Maciej Fryzowicz, gwardian 

 

2. O. Ewodiusz Bylica, wikary klasztoru, ekonom 

 

3O. Fidelis Maciołek,  spowiednik. kaznodzieja     

 

4. O. Gerard Konieczek, spowiednik.


5. O. Franciszek Rydzak, spowiednik, kaznodzieja  o.franciszek

6. O. Bazyli Krukowski, spowiednik, kaznodzieja    obazyl

Czytaj więcej...


Kult Pana Jezusa Miłosiernego w naszym kościele istniał od dawnych lat i był przyporządkowany do obrazu, który znajduje się w ołtarzu w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

W latach pięćdziesiątych XX wieku rozwinęło się nabożeństwo i kult Miłosierdzia Bożego w formie objawionej s. Faustynie Kowalskiej. Z chwilą kanonizacji s. Faustyny (2000 r.)  i ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego w 2-gą niedzielę wielkanocną, kult przybrał rozmiary powszechne w całym Kościele katolickim. W Polsce szczególna promocja Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego nastąpiła w 2002 roku, podczas ostatniej pielgrzymki do Polski papieża Jana Pawła II, szczególnego promotora kultu Miłosierdzia Bożego.  A centralną modlitwą nabożeństwa jest Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W naszym kościele początkowo gromadziła się kilkuosobowa grupa wiernych do odmawiania Koronki. Obecnie grupa modlących się rozwinęła się do kilkudziesięciu osób i utworzyła Wspólnotę modlitewną do Miłosierdzia Bożego. Zebrani we Wspólnocie przychodzą do kościoła na godz. 15.00  każdego dnia i odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a także inne okolicznościowe modlitwy związane z Bożym Miłosierdziem. Modlitwy odmawiane są przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym w monstrancji, ze względu na Wieczystą Adorację wprowadzoną w tym kościele przeszło pięćdziesiąt lat temu.

W każdy pierwszy piątek miesiąca, po Koronce do Miłosierdzia Bożego, Wspólnota uczestniczy we Mszy świętej, a w każdy piątek po nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, przy wystawionym obrazie Św. Faustyny Kowalskiej, podawane są do ucałowania jej święte relikwie.

 

Franciszkański Zakon Świeckich jest wspólnotą, w której wierni żyjący w świecie realizują swoje powołanie do świętości, przez życie Ewangelią i według wskazań Kościoła, za wzorem św. Franciszka z Asyżu.
Zasady życia Franciszkanów w świecie określa: Reguła, Konstytucje i Statuty zatwierdzone przez władze Kościoła oraz Dokumenty Stolicy Apostolskiej.

Czytaj więcej...

Przy kościele OO. Bernardynów w Tarnowie zawsze istniała grupa chłopców, którzy pełnili posługę podczas Mszy św. i nabożeństw. Obecnie liczy ok. 15 chłopców w wieku od 12 – 30 lat. W grupie jest kilku młodzieńców, którzy po odpowiedniej formacji intelektualno-duchowej otrzymali błogosławieństwo na posługę lektora i są dopuszczeni do czytania Słowa Bożego podczas sprawowania Eucharystii. Członkowie LSO są zobowiązani do pogłębiania swojej więzi z Chrystusem poprzez prowadzenie życia sakramentalnego. Często się zdarza, że niektórzy z nich formację ministrancką otrzymali od swoich ojców, którzy również byli ministrantami w tym kościele.

W soboty o godz. 9.00 ministranci gromadzą się na wspólnym spotkaniu, w celu pogłębienia formacji duchowej oraz sprawach organizacyjnych.
Asysta Maryjna przy kościele OO. Bernardynów istnieje i uczestniczy w nabożeństwach szczególnie maryjnych od 1949 roku. W tym właśnie czasie, gdy władze rządowe zlikwidowały wszystkie związki religijne (kościelne), wówczas sama młodzież postanowiła pielęgnować ideały swego życia religijnego – duchowego. Dziewczyny ze szkół średnich maturalnych (18 lat skończonych) należące przedtem do Sodalicji Mariańskiej i Rycerstwa Niepokalanej utworzyły niezorganizowaną (wolną) grupę, jako Asysta Maryjna. Zadaniem tej grupy było naśladowanie Niepokalanej w Jej cnotach, szerzenie kultu Matki Najświętszej oraz uczestnictwo w nabożeństwach Maryjnych. Dwie godziny w tygodniu poświęcały na formację oraz naukę pieśni Maryjnych i okolicznościowych.

Czytaj więcej...

Wspólnota Franciszkańskiej Unii Misyjnej istnieje przy kościele bernardyńskim w Tarnowie od 1998 r., która jest zorganizowana w trzy róże różańcowe po dwadzieścia osób. Jej zadaniem jest wspieranie ofiarnością i modlitwą różańcową Dzieło Misyjne Kościoła Katolickiego, szczególnie misjonarzy i misje franciszkańskie.

W każdą pierwszą środę miesiąca, członkowie FUM gromadzą się na Mszy św. o godz. 18.00, słuchają instruktażu formacyjnego, odmawiają jeden dziesiątek różańca, zbierają ofiary na misje, w III niedzielę stycznia uczestniczą w „opłatku” wraz z innymi wspólnotami.
Prezentują pisma o tematyce misyjnej: „Misje dzisiaj”, „Świat Misyjny”, „Światło narodów”, „Głoście Ewangelię”.
W początkach lat dziewięćdziesiątych przy kościele bernardyńskim w Tarnowie zorganizowała się grupa wiernych pod nazwą: „Rodzina Maryi”. Zadaniem tej Wspólnoty jest kształtowanie życia domowego w rodzinie na wzór Matki Najświętszej – Maryi. Jest to grupa modlitewna, która w każdą ostatnią niedzielę miesiąca gromadzi się w kościele bernardyńskim na czuwaniu modlitewnym i adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00.
Instruktaż formacyjny Wspólnota prowadzi we własnym zakresie. Wraz z innymi Wspólnotami uczestniczą w „opłatku” Świątecznym Bożego Narodzenia w III –cią niedzielę stycznia.

„Radość w Panu”, śpiew, modlitwa we wspólnocie FMO – to chyba najbardziej franciszkańska grupa młodzieżowa działająca przy tarnowskim kościele Bernardynów. W ciągu roku szkolnego młodzież spotyka się w piątki w celu pogłębienia formacji. W czasie wakacji członkowie FMO wyjeżdżają na rekolekcje oazowe. Uczestnictwem i śpiewem młodzież uświetnia liturgię piątkowych Mszy św. i niektóre niedzielne Msze św.

FMO